การประกันภัยทรัพย์สินที่อยู่อาศัย

ประกันภัยรักษ์บ้าน

เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป อาทิ บ้าน ทาวเฮาส์ ห้องชุด คอนโดมิเนียม ประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองทั้งสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายในพร้อมวงเงินสำหรับศิลปวัตถุอันมีค่า ค่าที่พักชั่วคราว พิเศษ ชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินปัจจุบันโดยไม่หักค่าเสื่อม

ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบการ

เหมาะกับสถานประกอบการ อาทิ คลินิก หอพัก โรงเรียนหรือบ้านที่ตกแต่งเป็นสถานประกอบการ อาทิ ร้านค้า สำนักงาน ฯ เป็นประกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมทั้งสิ่งปลูกสร้าง เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือและสินค้าภายในร้าน