INSURANCE QUOTE FORM
Do You Smoke ?
YesNo

Macallan Company Profile

Jack Levy – M.A.(Hons) M.L.I.A. Managing Director of The Macallan Brokerage Co.,Ltd.

Jack has been involved in insurance since 1981 when he joined the insurance industry in Scotland. After visiting Thailand for a holiday in 1989 he fell in love with Thailand and its culture, moving here to live and work in 1990.

Insurances Needed In Thailand

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง ประทับใจได้ในบริการตั้งแต่ที่เกิดเหตุจนถึงอู่ซ่อมรถ สามารถเลือกอู่ห้างหรืออู่คุณภาพมาตรฐาน พร้อมด้วยนวัตกรรม Quick Repair เคลมง่าย คุ้มครอง

ประกันภัยสำหรับสถานประกอบการ

สำหรับสถานประกอบการประเภทต่างๆ อาทิ ร้านค้า รีสอร์ต ภัตตาคาร สโมสร โรงเรียน หรือภายในอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ช่วยคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อความสูญเสีย

ประกันภัยสุขภาพและ อุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษา พยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ

ประกันภัยรักษ์บ้าน

เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป อาทิ บ้าน ทาวเฮาส์ ห้องชุด คอนโดมิเนียม ประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองทั้งสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายใน พร้อมวงเงินสำหรับศิลปวัตถุอันมีค่า ค่าที่พัก

FAQs

Macallan Insurance

Macallan Insurance Brokerage is a high quality insurance business and when claims occur and they are only too happy to provide hands-on assistance and advice to anyone with a claim, with Macallan staff often assisting a customer in a police station, at a hospital or at their home.

Macallan Insurance

Macallan Insurance Brokerage is a high quality insurance business and when claims occur and they are only too happy to provide hands-on assistance and advice to anyone with a claim, with Macallan staff often assisting a customer in a police station, at a hospital or at their home.

Macallan Insurance

Macallan Insurance Brokerage is a high quality insurance business and when claims occur and they are only too happy to provide hands-on assistance and advice to anyone with a claim, with Macallan staff often assisting a customer in a police station, at a hospital or at their home.

CONTACT US